Direct naar inhoud

Meer meldingen en registraties van discriminatie in 2023

Gepubliceerd op:

Het aantal registraties van discriminatie door de politie en meldingen bij Discriminatie.nl, het meldpunt van de antidiscriminatievoorzieningen, is in 2023 gestegen. Dat blijkt uit de jaarlijkse rapportage Discriminatiecijfers in 2023.

Man en vrouw in gesprek.

De stijging van het aantal registraties is het hoogst bij de politie, namelijk 33 procent ten opzichte van 2022. Ook in de voorgaande twee jaren lieten de registraties door de politie een  stijging zien. Mogelijke oorzaken van de stijging zijn de aanhoudende maatschappelijke, politieke en media-aandacht voor het onderwerp discriminatie en een sterkere focus binnen de politie op de aanpak van discriminatie in de samenleving.

De antidiscriminatievoorzieningen ontvingen 20 procent meer meldingen dan het jaar ervoor. Deze meldingen gingen vooral over discriminatie op de arbeidsmarkt, bij collectieve voorzieningen of in de commerciële dienstverlening.

Herkomst meest gemeld

De meeste registraties bij politie en meldingen bij de antidiscriminatievoorzieningen gaan over discriminatie op grond van herkomst. Bij de politie steeg het aantal registraties van discriminatie op deze grond van 43 naar 47 procent. Bij de antidiscriminatievoorzieningen gaat het om 49 procent van de meldingen. Na herkomst kwamen bij antidiscriminatievoorzieningen de meeste meldingen binnen over discriminatie op grond van handicap/chronische ziekte en geslacht.  Bij de politie volgen seksuele gerichtheid en antisemitisme.

Antisemitisme en moslimdiscriminatie

Het aantal registraties van antisemitisme bij de politie nam toe van 549 in 2022 naar 880 afgelopen jaar. Hiervan zijn 126 zaken toe te schrijven aan de oorlog in Israël en de Palestijnse gebieden. Opvallend is ook de forse toename van antisemitische incidenten bij voetbalwedstrijden zoals beledigende en kwetsende leuzen.  Het aantal registraties van discriminatie op grond van godsdienst nam eveneens toe met 57 procent, waarbij het in overgrote meerderheid gaat om moslimdiscriminatie. Van de 255 zaken van moslimdiscriminatie hadden er 12 te maken met de oorlog in Israël en de Palestijnse gebieden. Bij antidiscriminatievoorzieningen steeg het aantal meldingen van antisemitisme met 123 procent (van 69 naar 154) en van moslimdiscriminatie met 24 procent (van 230 naar 285).

Overige instanties

Ook bij Meld.Online Discriminatie, waar mensen melding kunnen doen van online discriminatie, was er sprake van vrijwel een verdubbeling van het aantal meldingen. Dit heeft waarschijnlijk te maken met de campagnes rond de nieuwe naam van het meldpunt. Mensen weten het meldpunt beter te vinden. Opvallend is dat bij andere officiële instanties het aantal registraties juist licht daalde. Het gaat om verzoeken om een oordeel bij het College voor de Rechten van de Mens en meldingen bij de Nationale Ombudsman en Kinderombudsman.

Over Discriminatiecijfers in 2023

Het rapport “Discriminatiecijfers in 2023” geeft inzicht in de omvang van de geregistreerde incidenten en meldingen van discriminatie bij officiële instanties die zich hiermee bezig houden. Hiermee wordt  een beeld geschetst van wat voor soort discriminatie-incidenten zich voordoen in Nederland en welke patronen zich aftekenen. Omdat slechts een klein deel van de incidenten wordt gemeld en geregistreerd, geven de discriminatiecijfers geen inzicht in de totale omvang van discriminatie in Nederland.  Uit onderzoek van het SCP blijkt dat een op de vijf mensen die discriminatie ervaren het incident ergens meldt. Slechts 3 procent van de incidenten wordt gemeld bij een officiële instantie zoals de politie, antidiscriminatievoorziening of Meld.Online Discriminatie.

Meldingsbereidheid vergroten

Dit jaar is in de rapportage voor het eerst specifiek aandacht voor meldingsbereidheid en meldingstoegankelijkheid. Een toename van meldingen levert namelijk meer inzicht in discriminatie-incidenten op en dat is nodig voor een adequate aanpak. De zichtbaarheid van antidiscriminatievoorzieningen is hierbij van groot belang. In januari is hiermee een eerste stap gezet met de introductie van Discriminatie.nl als het centraal meldpunt van antidiscriminatievoorzieningen. De komende jaren wordt verder gewerkt aan de versterking hiervan. Daarnaast werkt het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in samenspraak met het werkveld aan een nieuw stelsel met één landelijke organisatie voor de bestrijding van discriminatie, met regionale afdelingen en lokale loketten die voor iedereen zichtbaar en vindbaar zijn en die melders zo goed mogelijk kunnen opvangen en begeleiden in het nemen van mogelijke vervolgstappen. Daarnaast zet het ministerie van BZK zich in voor het vergroten van de bekendheid van Discriminatie.nl en daarmee de mogelijkheid tot het maken van melding van ervaren discriminatie.

Meer weten over discriminatiecijfers

Strafbare Discriminatie in Beeld

Het Openbaar Ministerie (OM) registreerde in 2023 meer feiten op grond van een verdenking van discriminatie dan in 2022. Vorig jaar ging het in totaal om 535 discriminatiefeiten, in 2022 betrof het 417 discriminatiefeiten. Dat blijkt uit het rapport Strafbare Discriminatie in Beeld 2023 van het OM, dat gelijktijdig wordt gepubliceerd met Discriminatiecijfers in 2023. Het rapport is beschikbaar op de website van het Openbaar Ministerie.

Deel deze pagina

Een lijst met artikelen