Direct naar inhoud

Discriminatie
op
basis
van
arbeidsduur

Heb je het gevoel dat je bent gediscrimineerd op basis van arbeidsduur? Ongeoorloofd onderscheid maken tussen werknemers is niet toegestaan. In artikel 1 van de Nederlandse Grondwet staat dat iedereen die zich in Nederland bevindt gelijk moet worden behandeld. Op deze pagina vind je meer informatie over arbeidsduurdiscriminatie, waarom het schadelijk is, waar het zich kan voordoen, welke wetten en regels in Nederland gelden en wat je kan doen tegen arbeidsduurdiscriminatie.

Wat is arbeidsduurdiscriminatie?

Arbeidsduurdiscriminatie verwijst naar het ongelijk behandelen van mensen op basis van de uren die ze werken; of ze nu fulltime, parttime of flexibel werken. Deze vorm van discriminatie kan zich voordoen op verschillende vlakken, zoals werving, promotie, salaris en arbeidsvoorwaarden. Het kan zowel direct als indirect voorkomen en kan leiden tot ongelijke kansen en negatieve gevolgen voor individuen.

Waarom is arbeidsduurdiscriminatie schadelijk?

Arbeidsduurdiscriminatie heeft negatieve gevolgen voor individuen, maar ook voor de maatschappij als geheel. Schadelijke effecten zijn onder andere:

 • Gemiste kansen en groei: arbeidsduurdiscriminatie belemmert werknemers in hun professionele ontwikkeling en kan leiden tot gemiste kansen op promotie en groei op het werk.
 • Economische ongelijkheid: discriminatie op basis van arbeidsduur kan resulteren in ongelijke salarissen en arbeidsvoorwaarden, waardoor economische ongelijkheid toeneemt.
 • Balans werk en privéleven: werknemers die gediscrimineerd worden op basis van arbeidsduur kunnen het moeilijk hebben om een gezonde balans tussen werk en privé te vinden.

Waar kan discriminatie op basis van arbeidsduur zich voordoen?

 • Werving en promotie: geen gelijke kansen op promotie of op een andere functie bij dezelfde werkgever.
 • Salaris en arbeidsvoorwaarden: ongelijke beloning voor hetzelfde werk en dezelfde werkervaring.
 • Ontslag en contractbeëindiging: het beëindigen van een arbeidscontract of het ontslaan van een werknemer vanwege een discriminatoire reden, zoals zwangerschap. 
Laten we streven naar een wereld waarin talent en toewijding boven klokken heersen.
Mevrouw met geel shirt

Wettelijke beschermingen tegen arbeidsduurdiscriminatie in Nederland

In Nederland is er wet- en regelgeving die bedoeld is om arbeidsduurdiscriminatie tegen te gaan en de rechten van mensen te beschermen. Denk aan:

 • Algemene Wet Gelijke Behandeling (AWGB): dit is een Nederlandse wet ter bescherming tegen discriminatie op het gebied van godsdienst, levensovertuiging, politieke overtuiging, ras, geslacht, seksuele gerichtheid en burgerlijke staat op de arbeidsmarkt.
 • Wet Arbeid en Zorg (WAZO): in deze wet is het recht op verschillende verlofsoorten geregeld, zoals ouderschapsverlof en zorgverlof. De WAZO heeft als doel om het voor werknemers makkelijker te maken om werk en privé te combineren.
 • Wet Gelijke Behandeling van mannen en vrouwen (WGB): deze wet gaat over het voorkomen van discriminatie op basis van geslacht op het werk. Een werkgever mag niet discrimineren bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst, de arbeidsvoorwaarden, de arbeidsomstandigheden, de bevordering en het ontslag.
 • Wet onderscheid arbeidsduur (WOA): deze wet verbiedt een verschil in behandeling tussen deeltijdwerkers en voltijdwerkers, tenzij hiervoor een objectieve rechtvaardiging aanwezig is. Zowel werknemers die in voltijd als werknemers die in deeltijd werken kunnen een beroep doen op deze wet als zij ongelijk worden behandeld bij de voorwaarden waaronder een arbeidscontract wordt aangegaan, voorgezet of beëindigd. 

Wat kan je doen tegen arbeidsduurdiscriminatie?

Als je het gevoel hebt dat je gediscrimineerd wordt op basis van arbeidsduur, kun je stappen ondernemen:

 1. Ken je rechten: weet wat er in de wet staat over arbeidsduurdiscriminatie.
 2. Documenteer incidenten: houd een gedetailleerd verslag bij van situaties waarin je vermoedt dat je gediscrimineerd bent op basis van arbeidsduur.
 3. Zoek ondersteuning: neem contact op met collega’s, vakbonden of juridische adviseurs om advies en ondersteuning te krijgen bij je situatie.
 4. Melding maken: maak melding van de discriminatie bij de juiste personen op je werk of bij externe instanties zoals Discriminatie.nl.
 5. Juridische stappen: indien nodig, overweeg juridische stappen te ondernemen om je rechten te beschermen.

Het is van groot belang om arbeidsduurdiscriminatie serieus te nemen. Wij zetten ons in voor een samenleving waarin iedereen vrij en in waardigheid kan deelnemen, ongehinderd door discriminatie en waarin iedereen diens potentieel kan ontwikkelen.  

Maak een verschil

Voel je je gediscrimineerd? Doe een melding! Jouw melding kan bijdragen aan het stoppen van discriminatie en het beschermen van anderen tegen vergelijkbare behandelingen.