Direct naar inhoud

Discriminatie
op
basis
van
burgerlijke
staat

Heb je het gevoel dat je bent gediscrimineerd op basis van je burgerlijke staat? Dit is niet toegestaan. In artikel 1 van de Nederlandse Grondwet staat dat iedereen die zich in Nederland bevindt gelijk moet worden behandeld. Op deze pagina vind je meer informatie over discriminatie op basis van burgerlijke staat, waarom het schadelijk is, waar het zich kan voordoen, welke wetten en regels in Nederland gelden en wat je kan doen tegen deze vorm van discriminatie.

Wat is discriminatie op basis van burgerlijke staat?

Discriminatie op basis van burgerlijke staat verwijst naar het ongelijk behandelen van mensen omdat ze wel of niet getrouwd zijn, hoe hun gezin eruit ziet of andere onderdelen van hun burgerlijke staat. Deze vorm van discriminatie kan zich voordoen binnen verschillende maatschappelijke domeinen, zoals werk, huisvesting, toegang tot diensten en sociale contacten. Het kan zowel direct als indirect zijn en leiden tot uitsluiting, stigmatisering en ongelijke kansen.

Waarom is discriminatie op basis van burgerlijke staat schadelijk?

Net als bij andere vormen van discriminatie heeft discriminatie op basis van burgerlijke staat diepgaande negatieve gevolgen. Het beperkt niet alleen de kansen en vrijheden van personen, maar het heeft ook maatschappelijke gevolgen:

 • Belemmering van gelijke kansen: discriminatie beperkt gelijke kansen op werk, huisvesting en dienstverlening voor mensen in verschillende privésituaties.
 • Schending van mensenrechten: ieder individu heeft het recht om vrij te zijn van ongelijke behandeling op basis van burgerlijke staat, volgens internationale mensenrechtenverdragen.
 • Sociale cohesie: discriminatie kan bijdragen aan sociale ongelijkheid en verdeeldheid in de samenleving, waardoor het moeilijker wordt om een inclusieve gemeenschap te creëren.
 • Psychologische impact: slachtoffers van discriminatie op basis van burgerlijke staat kunnen psychologische stress en emotionele belasting ervaren, en dat is niet goed voor hun algehele welzijn.

Waar kan discriminatie op basis van burgerlijke staat zich voordoen?

 • Werk: weigering van promotie, ongelijk loon of ongelijke behandeling op het werk op basis van burgerlijke staat. Werkgevers die sollicitanten afwijzen vanwege hun huwelijksstatus of werknemers die ongelijk worden behandeld op basis van hun gezinsstructuur zijn voorbeelden van discriminatie op de werkvloer.
 • Huisvesting: discriminatie bij huisvesting kan plaatsvinden wanneer verhuurders weigeren woningen te verhuren of verkopen aan mensen op basis van hun burgerlijke staat. Bijvoorbeeld door het oneerlijk selecteren van huurders op basis van hun huwelijksstatus of gezinsomstandigheden.
 • Gezondheidszorg: ontzegging van medische behandelingen of toegang tot gezondheidszorg. Dit kan variëren van het weigeren van bepaalde medische procedures voor alleenstaanden tot het beoordelen van de toegang tot zorg op basis van gezinsomvang.
 • Sociale contacten: ongelijke behandeling in sociale situaties of bij het verkrijgen van diensten.
 • Juridisch: discriminatie in juridische procedures of rechtszaken op basis van burgerlijke staat, zoals tijdens echtscheidingszaken of voogdijgeschillen. Vooroordelen over de burgerlijke staat van een persoon kunnen een negatieve invloed hebben op de uitkomst van dergelijke juridische kwesties.
Liefde en respect kennen geen labels.
Jonge vrouw met donker haar

Wettelijke beschermingen tegen discriminatie op basis van burgerlijke staat in Nederland

In Nederland is er wet- en regelgeving die bedoeld is om discriminatie op basis van burgerlijke staat tegen te gaan en de rechten van mensen te beschermen. Denk aan:

Algemene wet gelijke behandeling (AWGB): dit is een Nederlandse wet ter bescherming tegen discriminatie op het gebied van onder andere burgerlijke staat. Deze wet geldt voor verschillende maatschappelijke domeinen, waaronder werkgelegenheid, onderwijs en toegang tot goederen en diensten. 

Wat kan je doen tegen discriminatie op basis van burgerlijke staat?

Als je het gevoel hebt dat je gediscrimineerd bent op basis van burgerlijke staat, zijn er stappen die je kunt ondernemen:

 1. Ken je rechten: weet wat er in de wet staat.
 2. Dien een klacht in: als je te maken hebt gehad met discriminatie, overweeg dan om een formele klacht in te dienen bij een deskundige instantie, zoals Discriminatie.nl.
 3. Zoek juridische bijstand: als de discriminatie doorgaat, zoek dan juridische bijstand om je rechten te handhaven en mogelijk gerechtelijke stappen te ondernemen.
 4. Bewustwording bevorderen: werk samen met maatschappelijke organisaties en gemeenschappen om bewustwording te vergroten over discriminatie op basis van burgerlijke staat en om positieve verandering te stimuleren.
 5. Onderwijs en training: pleit voor voorlichting en training over het belang van non-discriminatie, ook op basis van burgerlijke staat, in verschillende sectoren van de samenleving.

Het is van groot belang om discriminatie op basis van burgerlijke staat serieus te nemen. Wij zetten ons in voor een samenleving waarin iedereen vrij en in waardigheid kan deelnemen, ongehinderd door discriminatie en waarin iedereen diens potentieel kan ontwikkelen.  

Maak een verschil

Voel je je gediscrimineerd? Doe een melding! Jouw melding kan bijdragen aan het stoppen van discriminatie en het beschermen van anderen tegen vergelijkbare behandelingen.