Direct naar inhoud

Discriminatie
op
basis
van
godsdienst

Heb je het gevoel dat je bent gediscrimineerd op basis van je godsdienst? Dit is niet toegestaan. In artikel 1 van de Nederlandse Grondwet staat dat iedereen die zich in Nederland bevindt gelijk moet worden behandeld. Op deze pagina vind je meer informatie over godsdienstdiscriminatie, waarom het schadelijk is, waar het zich kan voordoen, welke wetten en regels in Nederland gelden en wat je kan doen tegen godsdienstdiscriminatie.

Wat is discriminatie op basis van godsdienst?

Discriminatie op basis van godsdienst verwijst naar het ongelijk behandelen van mensen vanwege hun religieuze overtuigingen, praktijken of voorkeuren. Deze vorm van discriminatie kan zich voordoen binnen verschillende maatschappelijke domeinen, zoals werk, huisvesting, toegang tot diensten en sociale contacten. Het kan zowel direct als indirect zijn en leiden tot uitsluiting, stigmatisering en ongelijke kansen.

Waarom is discriminatie op basis van godsdienst schadelijk?

Discriminatie op basis van godsdienst heeft verstrekkende en schadelijke gevolgen voor zowel individuen als de samenleving als geheel. Enkele van de schadelijke effecten zijn:

 • Psychologische impact: mensen die gediscrimineerd worden vanwege hun geloof kunnen te maken krijgen met psychologische stress, angst en een laag welbevinden.
 • Sociale isolatie: discriminatie kan leiden tot sociale isolatie, waarbij mensen buitengesloten worden en moeite hebben met volledige deelname aan sociale- en professionele activiteiten.
 • Beperkte kansen: discriminatie kan de toegang tot kansen op werk, onderwijs en andere levensaspecten beperken.

Waar kan discriminatie op basis van godsdienst zich voordoen?

 • Werk: discriminatie bij werving en selectie, promoties, salarisvermindering of ontslag op basis van religieuze overtuigingen.
 • Onderwijs: ongelijke behandeling van studenten of leraren vanwege hun geloofsovertuiging.
 • Huisvesting: weigering van verhuur of verkoop op basis van religieuze overtuigingen.
 • Sociale contacten: vooroordelen, stereotypering of discriminerende opmerkingen in alledaagse situaties.

Wettelijke beschermingen tegen discriminatie op basis van godsdienst in Nederland

In Nederland is er wet- en regelgeving die bedoeld is om discriminatie op basis van godsdienst tegen te gaan en de rechten van mensen te beschermen. Denk aan:

 • Algemene Wet Gelijke Behandeling (AWGB): dit is een Nederlandse wet ter bescherming tegen discriminatie op het gebied van onder andere godsdienst. Deze wet geldt voor verschillende maatschappelijke domeinen, waaronder werkgelegenheid, onderwijs en toegang tot goederen en diensten.
 • Wetboek van Strafrecht: discriminatie op grond van godsdienst is strafbaar.
Mijn geloof heeft niets te maken met de manier waarop ik werk.

Wat kan je doen tegen discriminatie op basis van godsdienst?

Als je het gevoel hebt dat je gediscrimineerd bent vanwege je geloof, zijn er stappen die je kunt ondernemen:

 1. Ken je rechten: weet wat er in de wet staat.
 2. Documenteer incidenten: houd een gedetailleerd verslag bij van situaties waarin je vermoedt dat je gediscrimineerd wordt vanwege je geloofsovertuiging.
 3. Zoek ondersteuning: neem contact op met organisaties, gemeenschappen, of juridische adviseurs die gespecialiseerd zijn in het bestrijden van discriminatie.
 4. Melding maken: maak melding van de discriminatie bij deskundige organisaties, zoals Discriminatie.nl.
 5. Samenwerken: werk samen met anderen die zich inzetten tegen discriminatie op grond van godsdienst en bouw aan een inclusieve samenleving.

Het is van groot belang om discriminatie op basis van godsdienst serieus te nemen. Wij zetten ons in voor een samenleving waarin iedereen vrij en in waardigheid kan deelnemen, ongehinderd door discriminatie en waarin iedereen diens potentieel kan ontwikkelen.  

Maak een verschil

Voel je je gediscrimineerd? Doe een melding! Jouw melding kan bijdragen aan het stoppen van discriminatie en het beschermen van anderen tegen vergelijkbare behandelingen.