Direct naar inhoud

Discriminatie
op
basis
van
handicap/chronische
ziekte

Heb je het gevoel dat je bent gediscrimineerd op basis van je handicap of chronische ziekte? Dit is niet toegestaan. In artikel 1 van de Nederlandse Grondwet staat dat iedereen die zich in Nederland bevindt gelijk moet worden behandeld. Op deze pagina vind je meer informatie over discriminatie op basis van handicap, waarom het schadelijk is, waar het zich kan voordoen, welke wetten en regels in Nederland gelden en wat je kan doen tegen deze vorm van discriminatie.

Wat is discriminatie op basis van een handicap of chronische ziekte?

Discriminatie op basis van een handicap of chronische ziekte gaat over ongelijke behandeling van mensen vanwege hun fysieke-, mentale- of emotionele beperkingen. Deze vorm van discriminatie kan zich voordoen binnen verschillende maatschappelijke domeinen, zoals werk, huisvesting, toegang tot diensten en sociale contacten. Het kan zowel direct als indirect zijn en leiden tot uitsluiting, stigmatisering en ongelijke kansen.

Waarom is discriminatie op basis van een handicap of chronische ziekte schadelijk?

De schadelijke gevolgen van discriminatie op basis van een handicap of chronische ziekte zijn diepgaand en kunnen grote invloed hebben op individuen en de samenleving als geheel:

 • Beperkte kansen: personen met een handicap kunnen worden geconfronteerd met beperkte carrièrekansen, opleidingsmogelijkheden en toegang tot openbare diensten, wat hun volledige meedoen in de samenleving tegenhoudt.
 • Sociale uitsluiting: discriminatie draagt bij aan het buitensluiten van mensen met een handicap, waardoor ze minder deelnemen aan sociale activiteiten en gemeenschapsleven.
 • Mentale gezondheid: het ervaren van discriminatie kan leiden tot psychische stress en gezondheidsproblemen bij personen met een handicap, waardoor hun algehele welzijn er slechter aan toe is.
 • Economische impact: (fysieke) drempels op de arbeidsmarkt kunnen leiden tot werkloosheid of het minder inzetten van vaardigheden, wat op zijn beurt economische gevolgen heeft voor mensen en de samenleving.

Waar kan discriminatie op basis van een handicap of chronische ziekte zich voordoen?

 • Werk: discriminatie bij werving en selectie, promoties, arbeidsvoorwaarden en ontslag.
 • Onderwijs: ongelijke behandeling van studenten met een handicap, ontoegankelijkheid van onderwijs middelen en beperkingen bij toelating tot scholen of universiteiten.
 • Huisvesting: weigering van verhuur of verkoop op basis van een handicap.
 • Gezondheidszorg: ontzegging van medische behandelingen of toegang tot gezondheidszorg.
Ondanks mijn beperking wil ik meedraaien in de maatschappij en kunnen doen wat ik leuk vind.
Jonge man met beperking

Wettelijke beschermingen tegen discriminatie op basis van een handicap of chronische ziekte in Nederland

In Nederland is er wet- en regelgeving die bedoeld is om discriminatie op basis van handicap of chronische ziekte tegen te gaan en de rechten van mensen te beschermen. Denk aan:

 • Algemene Wet Gelijke Behandeling (AWGB): dit is een Nederlandse wet ter bescherming tegen discriminatie op het gebied van onder andere handicap. Deze wet geldt voor verschillende maatschappelijke domeinen, waaronder werkgelegenheid, onderwijs en toegang tot goederen en diensten. Ieder mens moet in staat worden gesteld aansluitend bij zijn eigen mogelijkheden autonoom te zijn.
 • Wet Gelijke Behandeling op grond van Handicap of Chronische Ziekte (WGBH/CZ): deze wet richt zich specifiek op het voorkomen van discriminatie op basis van een handicap of chronische ziekte in diverse maatschappelijke domeinen, waaronder arbeid, wonen, openbaar vervoer en onderwijs.
 • VN-Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap: dit verdrag heeft als doel de rechten van personen met een handicap te bevorderen en te waarborgen. Daar hoort ook bij gelijke behandeling en volledige participatie in de samenleving.
 • Grondwet: in artikel 1 van de Grondwet is in 2023 expliciet de grond handicap toegevoegd.

Wat kan je doen tegen discriminatie op basis van een handicap of chronische ziekte?

Als je gediscrimineerd bent op basis van een handicap of chronische ziekte, zijn er stappen die je kunt ondernemen:

 1. Kennis van je rechten: weet wat er in de wet staat.
 2. Melding en klachten: maak gebruik van meldings- en klachtenprocedures bij instanties zoals Discriminatie.nl.
 3. Juridische bijstand: overweeg juridische bijstand in te schakelen om je belangen te behartigen en op te komen tegen discriminatie.
 4. Bewustwording vergroten: draag bij aan het vergroten van bewustwording over discriminatie op basis van een beperking of chronische ziekte door je ervaringen te delen en voorlichting te geven.
 5. Samenwerking zoeken: zoek steun bij organisaties en belangenverenigingen die zich inzetten voor gelijke rechten en tegen discriminatie op basis van een handicap.

Het is van groot belang om discriminatie op basis van handicap of chronische ziekte serieus te nemen. Wij zetten ons in voor een samenleving waarin iedereen vrij en in waardigheid kan deelnemen, ongehinderd door discriminatie en waarin iedereen diens potentieel kan ontwikkelen.  

Maak een verschil

Voel je je gediscrimineerd? Doe een melding! Jouw melding kan bijdragen aan het stoppen van discriminatie en het beschermen van anderen tegen vergelijkbare behandelingen.