Direct naar inhoud

Discriminatie
op
basis
van
leeftijd

Heb je het gevoel dat je bent gediscrimineerd op basis van je leeftijd? Dit is niet toegestaan. In artikel 1 van de Nederlandse Grondwet staat dat iedereen die zich in Nederland bevindt gelijk moet worden behandeld. Op deze pagina vind je meer informatie over leeftijdsdiscriminatie, waarom het schadelijk is, waar het zich kan voordoen, welke wetten en regels in Nederland gelden en wat je kan doen tegen leeftijdsdiscriminatie.

Wat is leeftijdsdiscriminatie?

Leeftijdsdiscriminatie is het ongelijk behandelen van mensen op basis van hun leeftijd. Deze vorm van discriminatie kan zich voordoen binnen verschillende maatschappelijke domeinen, zoals werk, huisvesting, toegang tot diensten en sociale contacten. Het kan zowel direct als indirect zijn en leiden tot uitsluiting, stigmatisering en ongelijke kansen. Direct wil zeggen dat er bijvoorbeeld een leeftijdsgrens staat in een vacature. Indirect houdt bijvoorbeeld in dat er in een vacature staat dat men een student zoekt.  

Waarom is leeftijdsdiscriminatie schadelijk?

Discriminatie op grond van leeftijd heeft niet alleen gevolgen op het welzijn van mensen, maar het beperkt ook de individuele kansen op bijvoorbeeld de arbeidsmarkt. Het zorgt er onder andere voor dat talent en ervaring niet op waarde worden geschat. Los van dat het mensen persoonlijk raakt kunnen werkgevers ook vernieuwende perspectieven en waardevolle bijdragen missen.

 • Verlies van talent en ervaring: leeftijdsdiscriminatie belemmert organisaties bij het inzetten van talenten en ervaringen die mensen van alle leeftijden te bieden hebben. Het zorgt voor een verlies aan diversiteit en innovatie op het werk.
 • Economische gevolgen: discriminatie op basis van leeftijd kan leiden tot werkloosheid. Bij zowel ouderen en jongeren kan dit financiële gevolgen hebben en de bestaanszekerheid kan onder druk komen te staan.
 • Mentale en fysieke gezondheid: mensen die leeftijdsdiscriminatie ervaren, lopen een groter risico op depressie en andere gezondheidsproblemen.

Waar kan discriminatie op basis van leeftijd zich voordoen?

 • Werk: discriminatie bij werving, promotie, ontslag en salaris op basis van leeftijd.
 • Huisvesting: weigering van verhuur of verkoop vanwege leeftijd.
 • Gezondheidszorg: ontzegging van medische behandelingen of toegang tot gezondheidszorg.
 • Onderwijs: ongelijke behandeling van studenten door het verbieden van toegang bijvoorbeeld
 • Media en reclame: stereotypering en negatieve beeldvorming over verschillende leeftijdsgroepen.

Ondanks mijn leeftijd zou ik het zeer op prijs stellen dat ik op dezelfde manier wordt behandeld door mijn collega’s
Mevrouw op leeftijd

Wettelijke beschermingen tegen leeftijdsdiscriminatie in Nederland

In Nederland is er wet- en regelgeving die bedoeld is om leeftijdsdiscriminatie tegen te gaan en de rechten van mensen te beschermen. Denk aan:

 • Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid (WGBL): deze wet biedt bescherming aan mensen die gediscrimineerd worden vanwege hun leeftijd, bijvoorbeeld omdat zij als ’te jong’ of ’te oud’ worden gezien. Je kunt alleen een beroep doen op deze wet als er sprake is van discriminatie binnen arbeid, al vallen hieronder ook beroepsopleidingen en pensioenen. 

Wat kan je doen tegen leeftijdsdiscriminatie?

Als je het gevoel hebt dat je gediscrimineerd bent op basis van je leeftijd kun je de volgende stappen ondernemen:

 1. Ken je rechten: weet wat er in de wet staat over discriminatie op basis van leeftijd in Nederland.
 2. Documenteer incidenten: houd een gedetailleerd verslag bij van situaties waarin je vermoedt dat je gediscrimineerd bent op basis van je leeftijd.
 3. Zoek ondersteuning: neem contact op met organisaties, gemeenschappen of juridische adviseurs die gespecialiseerd zijn in het bestrijden van discriminatie.
 4. Melding maken: maak melding van de discriminatie bij deskundige instanties, zoals Discriminatie.nl.
 5. Samenwerken: werk samen met anderen die zich inzetten tegen discriminatie en bouw mee aan een inclusieve samenleving.

Het is van groot belang om leeftijdsdiscriminatie serieus te nemen. Wij zetten ons in voor een samenleving waarin iedereen vrij en in waardigheid kan deelnemen, ongehinderd door discriminatie en waarin iedereen diens potentieel kan ontwikkelen.  

Maak een verschil

Voel je je gediscrimineerd? Doe een melding! Jouw melding kan bijdragen aan het stoppen van discriminatie en het beschermen van anderen tegen vergelijkbare behandelingen.