Direct naar inhoud

Discriminatie
op
basis
van
politieke
overtuiging

Heb je het gevoel dat je bent gediscrimineerd op basis van je politieke overtuiging? Dit is niet toegestaan. In artikel 1 van de Nederlandse Grondwet staat dat iedereen die zich in Nederland bevindt gelijk moet worden behandeld. Op deze pagina vind je meer informatie over discriminatie op basis van politieke overtuiging, waarom het schadelijk is, waar het zich kan voordoen, welke wetten en regels in Nederland gelden en wat je kan doen tegen deze vorm van discriminatie

Wat is discriminatie op grond van politieke overtuiging?

Discriminatie op grond van politieke overtuiging verwijst naar het ongelijk behandelen van mensen op basis van hun politieke overtuigingen of voorkeuren. Deze vorm van discriminatie kan zich voordoen binnen verschillende maatschappelijke domeinen, zoals werk, huisvesting, toegang tot diensten en sociale contacten. Het kan zowel direct als indirect zijn en leiden tot uitsluiting, stigmatisering en ongelijke kansen.

Waarom is politieke discriminatie schadelijk?

Deze vorm van discriminatie gaat verder dan het tegenhouden van individuele kansen en vrijheden. Het kan leiden tot polarisatie, sociale verdeeldheid en het ondermijnen van de democratische waarden die een diverse samenleving zou moeten koesteren. Enkele schadelijke effecten zijn onder andere:

 • Beperking van vrije meningsuiting: mensen kunnen terughoudend worden om hun politieke standpunten te uiten uit angst voor negatieve gevolgen. Dit houdt de vrije uitwisseling van ideeën tegen.
 • Sociale uitsluiting: mensen kunnen worden buitengesloten op basis van hun politieke overtuigingen, waardoor ze zich geïsoleerd voelen en deelname aan maatschappelijke activiteiten wordt beperkt.
 • Professionele consequenties: werknemers kunnen geconfronteerd worden met discriminatie op de werkplek, variërend van gemiste promotiekansen tot ontslag, alleen vanwege hun politieke overtuigingen.

Waar kan discriminatie op basis van politieke overtuiging zich voordoen?

 • Werk: discriminatie bij werving en selectie, promoties, ontslag en arbeidsvoorwaarden.
 • Onderwijs: onrechtvaardige behandeling van studenten of docenten vanwege hun politieke opvattingen.
 • Sociale contacten: uitsluiting uit sociale kringen of gemeenschappen.
 • Media en online platforms: stereotypering en censuur.
Laten we samenwerken met respect voor diverse perspectieven en streven naar een inclusieve toekomst.
Man op leeftijd met jas aan

Wettelijke beschermingen tegen discriminatie op grond van politieke overtuiging

In Nederland is er wet- en regelgeving die bedoeld is om discriminatie op basis van politieke overtuiging tegen te gaan en de rechten van mensen te beschermen. Denk aan:

 • Algemene Wet Gelijke Behandeling (AWGB): dit is een Nederlandse wet ter bescherming tegen discriminatie op het gebied van onder andere politieke overtuiging. Deze wet geldt voor verschillende maatschappelijke domeinen, waaronder werkgelegenheid, onderwijs en toegang tot goederen en diensten.
 • Grondwet: de Nederlandse Grondwet waarborgt fundamentele rechten, waaronder het recht op gelijke behandeling en vrijheid van meningsuiting.

Wat kan je doen tegen discriminatie op grond van politieke overtuiging?

Mensen die te maken krijgen met deze vorm van discriminatie kunnen verschillende stappen ondernemen:

 1. Ken je rechten: weet wat er in de wet staat.
 2. Documenteer incidenten: houd een gedetailleerd verslag bij van situaties waarin je vermoedt dat je gediscrimineerd wordt vanwege je politieke overtuiging.
 3. Zoek ondersteuning: neem contact op met organisaties, gemeenschappen of juridische adviseurs die gespecialiseerd zijn in het bestrijden van discriminatie op basis van politieke overtuiging.
 4. Melding maken: maak melding van discriminatie bij een deskundige instelling, zoals Discriminatie.nl.
 5. Samenwerken: werk samen met anderen die zich inzetten tegen discriminatie op basis van nationaliteit en werk aan een inclusieve samenleving.

Het is van groot belang om discriminatie op basis van politieke overtuiging serieus te nemen. Wij zetten ons in voor een samenleving waarin iedereen vrij en in waardigheid kan deelnemen, ongehinderd door discriminatie en waarin iedereen diens potentieel kan ontwikkelen.  

Maak een verschil

Voel je je gediscrimineerd? Doe een melding! Jouw melding kan bijdragen aan het stoppen van discriminatie en het beschermen van anderen tegen vergelijkbare behandelingen.