Direct naar inhoud

Discriminatie
op
basis
van
geslacht

Ervaar je discriminatie op basis van geslacht, oftewel seksisme? Dit is niet toegestaan. In artikel 1 van de Nederlandse Grondwet staat dat iedereen die zich in Nederland bevindt gelijk moet worden behandeld. Op deze pagina vind je meer informatie over discriminatie op grond van geslacht, waarom het schadelijk is, waar het zich kan voordoen, welke wetten en regels in Nederland gelden en wat je kan doen tegen seksisme.

Wat is seksisme?

Seksisme gaat over het ongelijk behandelen van mensen op basis van hun geslacht. Dat wil zeggen of je man, vrouw of non-binair bent of je zo voelt. Deze vorm van discriminatie kan zich voordoen binnen verschillende maatschappelijke domeinen, zoals werk, huisvesting, toegang tot diensten en sociale contacten. Het kan zowel direct als indirect zijn en leiden tot uitsluiting, stigmatisering en ongelijke kansen.

Waarom is seksisme schadelijk?

Seksisme heeft een diepgaande impact op mensen en de samenleving, waarbij specifieke schadelijke gevolgen ontstaan door verschillende vormen van discriminatie op basis van geslacht. Enkele voorbeelden zijn:

 • Psychologische gezondheid: mensen die het slachtoffer zijn van seksisme kunnen te maken krijgen met ernstige psychologische klachten, waaronder depressie, angst en een verminderd gevoel van eigenwaarde. Door blootstelling aan stereotypen en discriminerende praktijken kunnen mentale gezondheidsproblemen ontstaan. Ook zogenaamde grapjes kunnen daaraan bijdragen.
 • Professionele belemmeringen: vrouwen en andere gemarginaliseerde groepen kunnen belemmeringen op het werk ervaren, zoals beperkte carrièrekansen, ongelijke salarissen en minder leidinggevende functies. Dit beperkt niet alleen individuele groeikansen, maar ook de hele economische vooruitgang en innovatie.
 • Sociale uitsluiting: seksisme draagt bij aan sociale uitsluiting, waarbij mensen worden buitengesloten van gelijke deelname aan sociale, lerende en professionele activiteiten. Dit kan leiden tot gevoelens van isolatie en het beperken van sociale contacten.
 • Fysieke gezondheid: langdurige blootstelling aan stress als gevolg van seksisme kan leiden tot fysieke gezondheidsproblemen, zoals verhoogde bloeddruk, hartproblemen en een verzwakt immuunsysteem.
 • Beperkte keuzes en kansen: seksistische normen en verwachtingen kunnen de keuzes en kansen van personen beperken, zoals bepaalde opleidingsrichtingen voor vrouwen en specifieke genderrollen die sociale normen bepalen. Dit belemmert de individuele vrijheid en zelfbeschikking.

Waar kan discriminatie op basis van geslacht zich voordoen?

 • Ongelijke beloning: vrouwen verdienen nog steeds gemiddeld minder dan hun mannelijke collega’s met precies evenveel ervaring en die precies hetzelfde werk doen.
 • Gendergerelateerde stereotypen: beeldvorming gebaseerd op geslacht kan leiden tot onjuiste verwachtingen en voordelen over individuen. Bijvoorbeeld, het idee dat bepaalde beroepen meer geschikt zijn voor mannen of vrouwen.
 • Seksuele intimidatie: ongepaste opmerkingen, gedragingen of aanrakingen kunnen leiden tot een onveilige werkomgeving en psychologische stress.
 • Gebrek aan vertegenwoordiging: minderheidsgroepen, vooral vrouwen, kunnen ondervertegenwoordigd zijn in leidinggevende en hogere functies, wat leidt tot een gebrek aan diversiteit en gelijke kansen.
 • Ongelijke toegang tot onderwijs: discriminatie op basis van geslacht kan invloed hebben op de toelating tot bepaalde opleidingen of vakgebieden, waarbij vooroordelen over geschiktheid een rol spelen.
 • Stereotypering in media: media kunnen bijdragen aan seksistische ideeën door het laten zien van stereotypen en genderrollen die ongelijke verwachtingen versterken.
Waarom verdien ik minder dan mijn mannelijkecollega?
Vrouw met bril

Wettelijke beschermingen tegen seksisme in Nederland

In Nederland is er wet- en regelgeving die bedoeld is om discriminatie op basis van geslacht tegen te gaan en de rechten van mensen te beschermen. Denk aan:

 • Algemene Wet Gelijke Behandeling (AWGB): dit is een Nederlandse wet ter bescherming tegen discriminatie op het gebied van onder andere geslacht. Deze wet geldt voor verschillende maatschappelijke domeinen, waaronder werkgelegenheid, onderwijs en toegang tot goederen en diensten.
 • Wet Gelijke Behandeling van mannen en vrouwen (WGB): deze wet gaat over het voorkomen van discriminatie op basis van geslacht op het werk. Een werkgever mag niet discrimineren bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst, de arbeidsvoorwaarden, de arbeidsomstandigheden, de bevordering en het ontslag.

Wat kan je doen tegen seksisme?

Als je het gevoel hebt dat je gediscrimineerd bent op grond van geslacht of gender, zijn er stappen die je kunt ondernemen:

 1. Ken je rechten: weet wat er in de wet staat.
 2. Documenteer incidenten: houd een gedetailleerd verslag bij van situaties waarin je vermoedt dat je gediscrimineerd wordt vanwege je geslacht.
 3. Zoek ondersteuning: neem contact op met organisaties, gemeenschappen, of juridische adviseurs die gespecialiseerd zijn in het bestrijden van seksisme.
 4. Melding maken: maak melding van seksisme bij een deskundige organisatie, zoals Discriminatie.nl.
 5. Samenwerken: werk samen met anderen die zich inzetten tegen seksisme en werk aan een inclusieve samenleving.

Het is van groot belang om seksisme serieus te nemen. Wij zetten ons in voor een samenleving waarin iedereen vrij en in waardigheid kan deelnemen, ongehinderd door discriminatie en waarin iedereen diens potentieel kan ontwikkelen.  

Maak een verschil

Voel je je gediscrimineerd? Doe een melding! Jouw melding kan bijdragen aan het stoppen van discriminatie en het beschermen van anderen tegen vergelijkbare behandelingen.