Direct naar inhoud

Wet
en
Regelgeving

Grondwet artikel 1

“Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.”

Dit artikel richt zich in eerste instantie tot de overheid. De overheid mag niet discrimineren.

Gelijkebehandelingswetgeving

Artikel 1 van de Grondwet is uitgewerkt in andere wetten, die samen de gelijkebehandelingswetgeving vormen:

Strafrecht

Artikel 90quater Sr geeft een algemene definitie van discriminatie voor het wetboek van Strafrecht.

In het wetboek van strafrecht zijn bepaalde discriminatievormen strafbaar gesteld, bekend als discriminatiefeiten:

Naast deze discriminatiefeiten wordt er ook gesproken over ‘commune delicten’, zoals het beledigen van een politieagent, ‘met een discriminatoir aspect’; de belediging gaat dan over de huidskleur van de agent bijvoorbeeld. Het discriminatoire aspect kan gelden als strafverzwarende omstandigheid.

Zie ook: het Wetboek van Strafrecht (WvSr).

De internationale wetgeving

De internationale wetgeving betreft regels waar overheden zich aan moeten houden en geldt niet voor burgers onderling. Vanuit de VN kennen wij het Universeel Verdrag voor de Rechten van de Mens (UVRM). Dit verdrag is aangenomen in 1948 en de eerste internationale bevestiging dat mensenrechten universeel zijn. De UVRM is niet juridisch bindend. Desalniettemin wordt er in andere instrumenten zo vaak naar verwezen, dat de inhoud voor een groot deel wel juridisch bindend is gemaakt.

Naast de UVRM kent de VN nog een negental kernverdragen waarin de verschillende mensenrechten meer gedetailleerd zijn ondergebracht:

De Raad van Europa heeft ook enkele verdragen en regels opgesteld waaraan elke lidstaat (van de Raad en/of de Europese Unie) en Europese instelling zich dient te houden en waarin het discriminatievraagstuk besloten ligt. Hiervan is de meest bekende het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Dit verdrag gaat over fundamentele vrijheden en het verbod op discriminatie.

Hiernaast kent de Europese Unie nog verscheidene regelingen om discriminatie te bestrijden en te voorkomen, terug te vinden in het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VwEU), het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU) en Handvest voor Grondrechten van de Europese Unie.

Wet gemeentelijke antidiscriminatie voorzieningen (WGA)

Een gemeente moet inwoners toegang bieden tot een antidiscriminatievoorziening voor onafhankelijke bijstand bij de afwikkeling van hun klachten betreffende discriminatie.