Direct naar de content
je ziet hier een stad van bovenaf waarbij de daken verschillende kleuren hebben

Voor gemeenten

Beste gemeentemedewerker,

Op basis van de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen biedt elke gemeente haar inwoners toegang tot een antidiscriminatievoorziening (ADV). De ADV’s behandelen discriminatieklachten, registreren die en rapporteren daarover aan de gemeente. Op hun beurt rapporteren de gemeenten aan het Ministerie van BZK. De ADV’s voeren dus een wettelijke taak uit met een lokale aanpak van discriminatie.

Naast de wettelijke taken klachtbehandeling en registratie, doen de ADV’s veel meer. Als ADV’s kunnen en willen wij u graag deskundig adviseren, informeren en ondersteunen. Wij zijn een partner voor u. In 2020 hebben de ADV’s de Tweede Kamer en de regering opgeroepen om een Deltaplan tegen Discriminatie op te stellen. We roepen nu, met de Minister van BZK, de gemeenten op om lokaal antidiscriminatiebeleid te maken.

Op deze pagina van de website Discriminatie.nl, de website van de Landelijke Vereniging tegen Discriminatie, staan handreikingen voor gemeenten. In opdracht van het Ministerie van BZK heeft onder andere Movisie deze handreikingen samengesteld. Discriminatie.nl biedt ruimte aan de handreikingen, omdat de ADV’s als leden van de landelijke vereniging geworteld zijn in de lokale gemeenschappen en netwerken. Wij willen met u de inhoud van de handreikingen in de praktijk brengen en tot leven wekken.

Afgelopen jaren hebben we schokkende voorbeelden van discriminatie en racisme in Nederland gezien. Grote voorbeelden komen in het nieuws, maar elke dag krijgen talloze Nederlanders te maken met discriminatie. Uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau blijkt dat ruim een kwart van de Nederlanders discriminatie ervaart.

Wij vinden een aantal zaken voor gemeenten en voor onszelf belangrijk. Dat zijn een soort pijlers waarop we willen en kunnen bouwen in de vorm van specifieke activiteiten, plannen, aandachtspunten of grote en kleine projecten. Het gaat om de pijlers:

  • Zichtbaarheid: bijvoorbeeld in gemeente-uitingen, instaan voor inclusie en diversiteit
  • Voorlichting en training: op scholen, bij beroepsgroepen bewustwording bewerkstelligen
  • Beleidsterreinen: bijvoorbeeld sport, horeca, huisvesting
  • Toegankelijkheid: van de fysieke leefomgeving, van rechten, erbij horen

Op deze (en uiteraard ook andere) gebieden hebben gemeenten invloed of zeggenschap. Daar kunt u verschil maken en anderen bewust maken van het belang van inclusie, gelijke behandeling en het tegengaan van discriminatie. Alle inwoners van uw gemeente zullen zich gezien en gewaardeerd voelen.

Wanneer u contact opneemt met de ADV in uw gemeente, voorzien wij u van diverse mogelijkheden en ideeën om lokaal antidiscriminatiebeleid op te stellen. In het Nationaal Programma, het kabinetsbeleid dat door de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme (NCDR) in het najaar van 2022 bijeen is gebracht, staat onder meer het volgende: Vanuit het kabinet worden gemeenten gestimuleerd om antidiscriminatiebeleid te ontwikkelen en wordt aanbevolen om zowel in te zetten op apart beleid als een koppeling met bestaand beleid. Een beleid dat zichtbaar en merkbaar is voor de burger. Juist ook als er weinig meldingen worden gedaan van discriminatie, want ervaren discriminatie wordt te vaak niet gemeld.

De ADV’s kunnen en willen gemeenten graag adviseren, informeren en ondersteunen bij het opstellen en het uitvoeren van antidiscriminatiebeleid. Opnieuw een citaat uit het programma van de NCDR: Een sterk lokale aanpak van discriminatie kan echter niet zonder sterke ADV’s die als volwaardige partner in die aanpak worden betrokken. De ADV is lokaal dé expert op het gebied van discriminatie. ADV’s zijn de spin in het web tussen gemeenten en de strafrechtketen en andere instanties.

Om discriminatie te bestrijden is het onvoldoende om hier en daar ‘een dijk op te hogen’. Er moet een alomvattend plan zijn waarmee we zorgen dat eenieder op gelijkwaardige wijze kan deelnemen aan de samenleving. Artikel 1 van de Grondwet is er voor iedereen, het beschermt ieders belangen, ieders mensenrecht om gelijk behandeld te worden. Laten we solidair zijn met mensen die zich gediscrimineerd voelen en die de bescherming van artikel 1 nodig hebben.

Je ziet een bord in de lucht waarop de i van informatie staat.

Informatie voor gemeentelijke website

Om het u makkelijk te maken hebben wij informatie over discriminatie.nl en het melden van discriminatie op een rijtje gezet. U kunt dit op uw website plaatsen om de inwoners van uw gemeente te informeren.

Geen ruimte voor discriminatie

Discriminatie komt veel voor in onze samenleving. Om gemeenten handvatten te bieden bij de aanpak van discriminatie en ontwikkeling van antidiscriminatiebeleid hebben onder andere Movisie en het ministerie van BZK een aantal praktische handreikingen ontwikkeld. Deze gaan bijvoorbeeld over hoe antisemitisme, antziganisme, anti-zwart racisme, anti-moslim racisme en lhbtiq+ discriminatie tegen te gaan.