Direct naar inhoud

Privacyverklaring
Discriminatie.nl

Privacy

Discriminatie.nl vindt jouw privacy belangrijk. We behandelen en beveiligen jouw persoonsgegevens met grote zorgvuldigheid. Hierbij houden we de eisen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) aan. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verwerken, met welk doel en op welke manier.

Verantwoordelijk

De verwerker van persoonsgegevens op deze website is Discriminatie.nl, de landelijke vereniging van antidiscriminatievoorzieningen. Op de website wordt voor antidiscriminatievoorziening (ADV) ook wel de term regiobureau gebruikt. Discriminatie.nl bepaalt welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel en op welke manier.

Verwerken persoonsgegevens

Als je jezelf aanmeldt voor een van onze diensten, zoals voor informatieverzoeken of voor het invullen van een meldformulier op onze website, vragen wij je om persoonsgegevens te verstrekken. Dit zijn algemene persoonsgegevens in de zin van artikel 4, onderdeel 1, van de AVG, zoals naam, adres, geslacht, geboortedatum en telefoonnummer.

Daarnaast verwerken wij, wanneer nodig, ook je bijzondere persoonsgegevens wanneer je gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat je deze uit eigen beweging aan ons hebt verstrekt. Discriminatie.nl gebruikt je persoonsgegevens alleen voor genoemde doelen en wij gebruiken alleen die gegevens waarvan wij denken dat het nodig of nuttig is bij het behandelen van je vraag of melding. De volgende bijzondere persoonsgegevens (kunnen) worden gebruikt:

Meldformulier discriminatieklachten

Discriminatieklachten kun je doorgeven met het meldformulier op Discriminatie.nl. Discriminatie.nl behandelt zelf geen discriminatieklachten maar stuurt jouw melding en persoonsgegevens door naar een aangesloten antidiscriminatievoorziening in jouw regio. Als de antidiscriminatievoorziening jouw melding in behandeling neemt, is de privacyverklaring van deze antidiscriminatievoorziening van kracht. Wil je weten welke antidiscriminatievoorziening jouw klacht in behandeling neemt, voer dan hier je postcode in. Bij anoniem melden vul je geen persoonsgegevens in en worden deze niet verwerkt. Wel vragen we je postcode om de klacht te kunnen registreren.

Gegevensverwerking klacht discriminatie

Je melding en persoonsgegevens worden verwerkt door een antidiscriminatievoorziening. In artikel 1 sub a van de Wet Gemeentelijke Antidiscriminatievoorzieningen wordt genoemd dat een antidiscriminatievoorziening de taak heeft om burgers onafhankelijke bijstand te verlenen bij de afwikkeling van klachten over discriminatie. In sub b wordt als kerntaak genoemd dat de klachten onder onderdeel a geregistreerd dienen te worden. De registratie en gegevensverwerking volgt door deze bepaling uit een wettelijke verplichting. Uit deze wettelijke bepaling blijkt dat het noodzakelijk is dat de ADV’s persoonsgegevens verwerken om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust. De ADV’s verwerken bijzondere persoonsgegevens (godsdienst of levensovertuiging, ras, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele gerichtheid, alsmede persoonsgegevens betreffende het lidmaatschap van een vakvereniging) vanuit de wettelijke taak van de organisatie.

Discriminatie is verboden bij nationale wetgeving. ADV’s hebben als taak het voorkomen en bestrijden van discriminatie. Omdat de taak uitvoering geeft aan hetgeen bij nationale wet geregeld is, voeren de ADV’s een taak uit van zwaarwegend algemeen belang. Daarom mogen ADV’s ook bijzondere persoonsgegevens vastleggen. Voor de behandeling van klachten is het noodzakelijk om in ieder geval de postcode van de melder te hebben. Het blijft mogelijk om een anonieme melding te doen, maar indien er een klacht wordt ingediend, is het hebben van een aantal persoonsgegevens cruciaal. Wanneer betrokkene ervoor kiest om tot bemiddeling over te gaan, kan het zijn dat er gegevens worden uitgewisseld met de desbetreffende persoon of instantie. Wenst betrokkene geen bemiddeling, dan worden er geen gegevens verstrekt aan derden.

Cookies

Voor een goed functioneren van de website en het bijhouden van webstatistieken maakt Discriminatie.nl gebruik van cookies. Een cookie is een bestand dat op jouw computer wordt opgeslagen en waarmee je bij een vervolgbezoek op onze website kunt worden herkend. Cookies bevatten alleen een (uniek) nummer. Ze bevatten dus geen persoonsgegevens. Discriminatie.nl kan cookies daarom niet gebruiken om de websitebezoeker persoonlijk te identificeren. Heb je bezwaar tegen het gebruik van cookies? Via de instellingen van je browser (internetprogramma) kun je cookies uitschakelen.

Links naar andere websites

Discriminatie.nl gaat vertrouwelijk om met de persoonsgegevens die je aan ons geeft. Wij verwijzen regelmatig naar websites van andere organisaties. Daarbij maken wij echter nooit gebruik van jouw persoonlijke gegevens. Kom je via links op onze website terecht op andere websites, zoals Facebook en Twitter, dan gelden daar de regels van die partijen voor de omgang met jouw persoonlijke informatie en privacy. Wij raden je dan ook aan hun privacybepalingen goed door te lezen.

Bewaartermijn

Discriminatie.nl bewaart je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel van de verwerking en conform de AVG.

Beveiliging

Discriminatie.nl neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan.

Gegevens inzien of wijzigen

Jij hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht op beperking van de verwerking van je gegevens. Je kunt hiervoor een schriftelijk en gemotiveerd verzoek indienen bij Discriminatie.nl. Stuur je verzoek naar: [email protected].

Vragen?

Als je vragen hebt over deze privacyverklaring, kun je per e-mail contact met ons opnemen: [email protected].

Meer informatie over privacywetgeving kun je vinden op de website van de Rijksoverheid.

Wijzigingen

Discriminatie.nl kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. De actuele versie vindt u altijd op deze pagina.