Direct naar inhoud

Privacyverklaring

Privacyverklaring

Discriminatie.nl Zaanstreek-Waterland is zich ervan bewust hoe belangrijk de bescherming van je persoonsgegevens is. We doen er alles aan om je persoonsgegevens op een verantwoorde manier te verwerken, in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming die in mei 2018 van kracht werd.

Dit privacystatement is als volgt opgebouwd:

1. Gegevensverwerking klacht discriminatie

Discriminatie.nl is een antidiscriminatievoorziening zoals omschreven in de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen. In artikel 1 sub a van deze wet wordt genoemd dat een antidiscriminatievoorziening de taak heeft om burgers onafhankelijk bijstand te verlenen bij de afwikkeling van hun klachten gericht op discriminatie. In sub b wordt als kerntaak genoemd dat de klachten onder onderdeel a geregistreerd dienen te worden. De registratie en gegevensverwerking volgt door deze bepaling uit een wettelijke verplichting. Discriminatie is verboden bij nationale wetgeving. Discriminatie.nl heeft als taak het voorkomen en bestrijden van discriminatie. Omdat de taak uitvoering geeft aan hetgeen dat bij nationale wet geregeld is, voert Discriminatie.nl een taak uit van zwaarwegend algemeen belang. Als gevolg hiervan mag Discriminatie.nl, naast persoonsgegevens, ook bijzondere persoonsgegevens (indien nodig onder meer godsdienst of levensovertuiging, ras, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele gerichtheid)  vastleggen.

Voor de behandeling van klachten is het noodzakelijk om in ieder geval de postcode van de melder te hebben.

Wanneer betrokkene ervoor kiest om tot bemiddeling over te gaan, kan het zijn dat er gegevens worden uitgewisseld met deze desbetreffende persoon of instantie. Wenst betrokkene geen bemiddeling dan worden er geen gegevens verstrekt aan derden. Het blijft mogelijk om een anonieme melding te doen, maar indien er een klacht wordt ingediend is het hebben van een aantal persoonsgegevens cruciaal.

2. Gegevensverwerking per telefoon of mail

Indien je per e-mail of via webformulieren persoonsgegevens aan Discriminatie.nl verstrekt, worden deze verzameld en gebruikt voor het doel waarvoor je ze achterlaat (beantwoorden van je vraag of het kunnen toesturen van de gevraagde informatie) en eventueel voor interne kwaliteitsonderzoeken om de dienstverlening te kunnen meten. Geanonimiseerd worden de gegevens gebruikt voor analyse, rapportage en onderzoek.

Indien je ons een vraag stelt of om informatie verzoekt, heeft Discriminatie.nl een gerechtvaardigd belang om hiervoor genoemde persoonsgegevens te verwerken. De verwerking van deze gegevens is noodzakelijk voor de goede afhandeling van je verzoek.

3. Gegevensverwerking bezoek website

Discriminatie.nl gebruikt Google Analytics-cookies om het gedrag van bezoekers van onze websites te monitoren en onze websites te optimaliseren.  Hiervoor heeft Discriminatie.nl als verwerkingsverantwoordelijke een verwerkingsovereenkomst afgesloten met Google. Uit respect voor de privacy van onze bezoekers heeft Discrminatie.nl gekozen voor een privacyvriendelijke instelling van Google Analytics. Dit betekent dat de laatste drie cijfers van het IP-adres worden geanonimiseerd, gegevens delen is uitgezet en Discriminatie.nl geen gebruik maakt van andere Google diensten in combinatie met Google Analytics.

4. Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Indien Discriminatie.nl persoonsgegevens aan derden verstrekt zal ze daarvoor voorafgaand toestemming vragen van de betrokken partijen, tenzij dit niet hoeft volgens de wet.

5. Beveiliging

Discriminatie.nl beschermt de aan haar toevertrouwde gegevens met behulp van technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken. Hierbij kun je denken aan firewalls, fysieke en administratieve toegangscontroles tot aan de data en servers.

Als er ondanks de getroffen beveiligingsmaatregelen toch een beveiligingsincident plaatsvindt, zullen wij maatregelen treffen om de gevolgen voor uw privacy zoveel mogelijk te beperken.

Indien een dergelijk incident kan worden aangemerkt als een datalek, zullen wij dit melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens en, indien nodig, bij de betrokkene(n) op wie de persoonsgegevens betrekking hebben.

6. Rechten van betrokkenen

Om de betrokkene(n) te beschermen heeft de wet aan de betrokkene(n) een aantal rechten toegekend. Deze rechten betreffen de zeggenschap van de betrokkene(n) over de eigen persoonsgegevens. De Algemene Verordening Gegevensbescherming kent verschillende rechten toe aan personen van wie persoonsgegevens worden verwerkt. Deze rechten bieden meer middelen om de verwerking van hun persoonsgegevens te controleren en te beïnvloeden.

Recht op informatie

Discriminatie.nl moet de betrokkene(n) op de hoogte brengen van het feit dat er verwerking plaatsvindt van zijn persoonsgegevens. Daarnaast moet het, tijdens het verzamelen van de persoonsgegevens en vóór de verwerking, voor de betrokkene(n) duidelijk zijn wat de doeleinden van de verwerking zijn. Mocht het doel van de verwerking veranderen, dan moet(en) de betrokkene(n) daarover geïnformeerd worden.

Recht van inzage

De verwerkingsverantwoordelijke moet de betrokkene(n) de mogelijkheid geven om de eigen gegevens in te zien. Discriminatie.nl zal bij een inwilliging van het inzagerecht de betrokkene(n) moeten informeren over de informatieverplichtingen.

Recht op rectificatie

Indien er onjuiste persoonsgegevens worden verwerkt heeft/hebben de betrokkene(n) recht op rectificatie. Rectificatie houdt in dat er een aanvullende verklaring over de onjuiste gegevens kan worden ingediend.

Recht op gegevenswissing/vergetelheid

De verwerkingsverantwoordelijke (Discriminatie.nl) is verplicht persoonsgegevens van de betrokkene zonder onredelijke vertraging te wissen. Dit moet gebeuren als de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt. Discriminatie.nl dient ook de gegevens te wissen als de betrokkene(n) onverhoopt de toestemming intrekt/-trekken en er geen andere rechtsgrond voor verwerking bestaat. De gegevens moeten ook gewist worden als betrokkene(n) bezwaar maakt/maken tegen de verwerking of als de persoonsgegevens onrechtmatig verwerkt zijn.

Recht op beperking van de verwerking

Het recht op beperking van de verwerking houdt in dat er (tijdelijk) niet verwerkt of gewijzigd mag worden. Mocht er een beperking zijn, dan moet Discriminatie.nl dit duidelijk in een bestand hebben aangegeven. Tevens moet de betrokkene op de hoogte worden gebracht van de beperking en ook als deze weer wordt opgeheven.

Recht op overdraagbaarheid/dataportabiliteit

Betrokkene(n) heeft/hebben het recht om de eigen persoonsgegevens op te vragen die aan Discriminatie.nl verstrekt zijn. Hierdoor ontstaat er voor betrokkene(n) nog meer zeggenschap over de eigen persoonsgegevens. Betrokkene(n) heeft/hebben het recht om de gegevens van de verwerkingsverantwoordelijke te verkrijgen in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm.

Recht van verzet/bezwaar

Betrokkene(n) heeft/hebben het recht om aan Discriminatie.nl te vragen om de eigen persoonsgegevens niet meer te gebruiken. Indien de betrokkene(n) bezwaar maakt/maken, dient Discriminatie.nl de verwerking te staken.

7. Contactgegevens

Je kunt je vragen en verzoeken rond de verwerking van persoonsgegevens richten tot:
de functionaris voor de gegevensbescherming van Discriminatie.nl, via [email protected] (075-6125696).

8. Wijzigingen in de privacyverklaring

Discriminatie.nl kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd aanpassen. In dat geval voegen we bovenaan deze privacyverklaring een nieuwe datum toe.

9. Autoriteit Persoonsgegevens Voor aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.