Direct naar inhoud

Projecten

LHBTI

De Regenbooggemeenten Goes, Middelburg, Hulst en Terneuzen participeren samen met Discriminatie.nl Zeeland in het LHBTI-project, mogelijk gemaakt vanuit het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Doel van het project is om de sociale acceptatie, veiligheid en weerbaarheid van LHBTI (lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, transgender- en interseksepersonen) inwoners te bevorderen.

In het onderstaande menu staat meer informatie over de veilige schoolomgeving, deskundigheidsbevordering en partners binnen het project

 • Veilige schoolomgeving

  Voortgezet (speciaal onderwijs)
  In de afgelopen periode is in samenwerking met GGD Zeeland veel bereikt op zowel het Voortgezet Onderwijs als het Voortgezet Speciaal onderwijs.19 van de 21 schoollocaties van het Voortgezet Onderwijs in Zeeland geven uitvoering aan diversiteitsbeleid. Middels de doorgaande leerlijn Relaties en seksualiteit die is ontwikkeld, wordt in ieder leerjaar aandacht gegeven aan het thema. Al deze schoollocaties geven uitvoering aan het lespakket Lang Leve de Liefde én de module Seksuele diversiteit. Daarnaast zetten zij allen in op aanvullende activiteiten, bijvoorbeeld theater, extra lessen, gastlessen etc. Ook is op verschillende scholen een GSA (Gay Straight Alliance) opgericht. En zijn er diverse trainingen georganiseerd ten behoeve van de deskundigheidsbevordering voor docenten, mentoren, jeugdverpleegkundigen en jeugdartsen.

  Basisonderwijs
  In 2019 is gestart met de aanpak Relaties en Seksualiteit en Seksuele diversiteit in de basis. In samenwerking met GGD Zeeland worden alle basisscholen in de Regenbooggemeenten Goes en Middelburg betrokken. Door op jonge leeftijd te starten, raken leerlingen vertrouwd met het onderwerp. Door op respectvolle wijze aandacht te hebben voor (seksuele) diversiteit in het basisonderwijs, wordt de acceptatie van eventuele eigen homo-, biseksuele of transgender gevoelens en die van anderen ondersteund.

   

   

 • Deskundigheidsbevordering en hulpverlening

  Er zijn verschillende tools voor professionals ontwikkeld, om de laagdrempeligheid, toegankelijkheid en kwaliteit van de hulpverlening aan LHBTI-personen te verbeteren. Voorbeelden hiervan zijn:

  Training
  * In de afgelopen periode is een 
  gratis voorlichting gegeven (van ongeveer 2 uur op locatie) aan professionals die in contact staan met jongeren. Bijvoorbeeld jongerenwerkers, (school)maatschappelijk werkers, jeugdhulp, jeugdconsulenten, medewerkers gebiedsteams etc. Op dit moment wordt een follow-up workshop ontwikkeld  in samenwerking met MWRZ, met als doel het bewustzijn en de vaardigheden van hulpverleners rond LHBTI-thema’s te vergroten. Ook wordt er onderzocht welke mogelijkheden er zijn om een nascholing te organiseren voor huisartsen en praktijkondersteuners.

  * Er is samengewerkt met Zeeland Zonder Zelfmoord om een gatekeepertraining aan te bieden, voor professionals (en vrijwilligers). Deze training is gericht op het signaleren en bespreekbaar maken van suïcidaliteit. LHBTI-personen vormen immers een risicogroep als het gaat om suïcidaliteit.

  Informatieverstrekking
  * Er zijn diverse factsheets ontwikkeld over genderdysforie. Neem contact met ons op voor meer informatie hierover. 

  * Ook is er een gratis digitale toolkit gemaakt: ‘Bespreekbaarheid seksuele diversiteit’. Deze toolkit is bedoeld voor iedereen die graag ondersteuning wil bij het bespreekbaar maken van seksuele- en genderdiversiteit; buurtwerkers, docenten basisonderwijs en voorgezet onderwijs, sociaal werkers, maar ook bijvoorbeeld vrijwilligers van zelforganisaties. De toolkit biedt inspirerende interventies, materialen en methodieken die helpen om seksuele diversiteit op een respectvolle manier bespreekbaar te maken.

  * Er is een onderzoek uitgevoerd naar het welbevinden, veiligheidsgevoel en ervaringen van discriminatie en geweld in de Zeeuwse LHBTI gemeenschap. Een belangrijke conclusie uit dit onderzoek was dat iets meer dan 1 op de 4 respondenten te heeft maken gehad met discriminatie en/of geweld omwille van het LHBTI-zijn op straat (31.8%) of tijdens het uitgaan of in een openbare plaats (29.8%). Iets meer dan de helft van de respondenten (51.5%) gaf aan dat hun seksuele geaardheid en/of genderidentiteit wel eens negatieve invloed heeft gehad op hun gezondheid. Deze respondenten hadden vooral last van onzekerheid, somberheid, angst en depressie.

  * De website www.iedereenisanders.nl is dé plek voor jongeren die twijfels of vragen hebben over op wie ze vallen en worstelen met hun seksuele identiteit en/of voor jongeren die eruit zijn en weten dat ze homo-, lesbische of biseksuele gevoelens hebben. Op deze website vinden de jongeren feiten, maar ook tips over hoe zij beter in hun vel kunnen komen te zitten, bijvoorbeeld door ontmoetingen met andere LHBT-jongeren. Als jongeren hulp nodig hebben of steun willen, kunnen ze via de website in contact komen met hulpverleners en vertrouwenspersonen. Ook ouders kunnen terecht op de website. Zij vinden hier handvatten om hun kind te ondersteunen als hij of zij mogelijk homo, lesbische, bi of transgender gevoelens heeft.

Diversiteit loont

Van 2017 tot 2021 heeft Discriminatie.nl Zeeland extra aandacht gegeven aan het tegengaan van arbeidsmarktdiscriminatie met de campagne Diversiteit Loont! Inmiddels is deze campagne afgerond.

De activiteiten rondom het Charter Diversiteit en de training voor HR medewerkers zijn geborgd.

Charter diversiteit

Het Charter Diversiteit, een initiatief van de samenwerkende sociale partners binnen de Stichting van de Arbeid, stimuleert diversiteit op de werkvloer. Het uitgangspunt is dat diversiteit en een inclusieve bedrijfsvoering toegevoegde waarde hebben en kunnen bijdragen aan het openen van nieuwe markten, een beter begrip van de behoeften van diverse klanten, innovatie en flexibiliteit. Met het tekenen van het Charter Diversiteit zeggen de organisaties toe te investeren in diversiteit en inclusie op één of meerdere dimensies. Er worden vijf dimensies van diversiteit onderscheiden: gender (bijv. instroom vrouwen en doorstroom naar de top), arbeidsbeperking en chronische ziekte (bijv. instroom en opvang van medewerkers met een ziekte of beperking), leeftijd (instroom jongeren en behoud oudere werknemers),  LHBTI (bijv. bespreekbaar maken en acceptatie homoseksualiteit en transgender) en etnisch-culturele achtergrond (bijv. meer culturele diversiteit).

 • Over het Charter Diversiteit

  Om de bedrijfsmatige meerwaarde te bepalen, geven de organisaties zelf aan in welke dimensie(s) van diversiteit er wordt geïnvesteerd. De door de organisaties zelf gekozen investeringen hebben tot doel om diversiteit integraal op te nemen in de bedrijfsvoering.

  Sinds de start van Diversiteit in bedrijf in 2015 is het Charter Diversiteit in Nederland inmiddels getekend door meer dan 200 bedrijven en organisaties waaronder: Roompot Vakanties, DOW Benelux, Omroep Zeeland, University College Roosevelt, Zeeland Refinery en Zeelandia. In 16 andere Europese landen is een Charter Diversiteit van kracht met in totaal meer dan 10.000 ondertekenaars. Daaronder zijn grote ondernemingen, het midden- en kleinbedrijf en maatschappelijke en overheidsorganisaties. Het gaat hierbij om zowel commerciële bedrijven als non-profitinstellingen en (semi)overheidsorganisaties.

  Wat biedt het Charter Diversiteit?

  Een Charter Diversiteit opstellen en ondertekenen heeft voor uw organisatie deze voordelen:

  • exclusieve toegang tot een netwerk van gelijkgezinde bedrijven/organisaties die investeren in diversiteit;
  • een positief bedrijfsimago richting klanten, (potentiële) werknemers en de overheid;
  • ondersteuning door Diversiteit in bedrijf bij het bevorderen van diversiteit in uw bedrijf middels een helpdesk voor individuele vragen en het aanreiken van kennis via documenten, films en andere producten.

  Actuele informatie en de basistekst van het Charter Diversiteit vindt u op www.diversiteitinbedrijf.nl .

  Werkgevers die diversiteit beschouwen als meerwaarde voor het bereiken van bedrijfs- of organisatiedoelstellingen worden opgeroepen het Charter Diversiteit te ondertekenen.

HR-training

Bij werving en selectie is regelmatig te zien dat vacatureteksten zo zijn opgesteld, dat groepen mensen bij voorbaat worden uitgesloten. Dat gebeurt bij leeftijdsgrenzen (‘we zoeken iemand van maximaal 35 jaar’ of ‘een student, scholier of schoolverlater’), bij expliciete mannelijke of vrouwelijke termen zonder m/v erachter te vermelden (bijvoorbeeld bij secretaresse of monteur) of bij het stellen van hogere taaleisen dan voor een functie nodig is (een stratenmaker die de Nederlandse taal uitstekend moet beheersen). Mensen die tot de groepen behoren die worden uitgesloten, zijn niet of minder snel geneigd om te solliciteren op deze vacatures. Ook bij het verspreiden van vacatureteksten kan (on)bedoeld een grote groep mensen gemist worden. De groep mensen die wordt bereikt met een advertentie in de Volkskrant is anders dan wanneer men een vacature op Facebook of LinkedIn plaatst. Daarnaast kunnen mensen vanwege hun ‘uiterlijk’ na een sollicitatiegesprek uitgesloten worden. Denk aan personen met een Nederlandse voor- en achternaam en een donkere huidskleur, zwangere vrouwen of mensen met een beperking. In een sollicitatiebrief is immers niet te lezen welke huidskleur iemand heeft of dat een persoon bijvoorbeeld in een rolstoel zit. Wanneer dit zichtbaar wordt tijdens een gesprek kan het een reden zijn om iemand af te wijzen voor de functie.

Om bedrijven en organisaties op weg te helpen, biedt Discriminatie.nl Zeeland een training aan die is bedoeld voor HR-professionals, intercedenten, en andere mensen die werkzoekenden en werkgevers met elkaar verbinden. De training laat zien dat iedereen vooroordelen heeft, maar dat het de uitdaging is zich daar niet door te laten leiden. Door zonder vooroordelen te selecteren en te kijken naar de daadwerkelijke kwaliteiten van de sollicitant bevordert u de diversiteit in uw bedrijf.

 • Over de HR training

  Training 
  ‘Aan de slag met diversiteit & inclusie, hoe doe je dat?’

  Inhoud:    
  De training gaat in op het verschil tussen diversiteit & inclusie, zet het onderwerp binnen een (juridisch) kader en levert vooral praktische handvatten om binnen de eigen organisatie mee aan de slag te gaan. Op een interactieve wijze wordt diversiteit & inclusie dicht bij jezelf gebracht.

  De training is bedoeld voor HR-medewerkers- en managers.
  Daarnaast is deze ook geschikt voor iedereen die werkzaam is tussen vraag en aanbod van medewerkers.
  De training kan voor een individuele organisatie verzorgd worden maar ook via een mogelijkheid tot open inschrijving.

  Duur:
  De training duurt 1 dag (2 dagdelen).

  Locatie:
  Kan zowel op locatie (inclusief lunch) als in-house verzorgd worden.

  Kosten:
  De kosten voor de training bedragen €150,- per persoon (minimaal 8 deelnemers)
  Dit is inclusief een reader waarin de informatie uit de training verder is uitgewerkt en op deze wijze  in de praktijk als naslagwerk kan worden gebruikt.

  Wilt u de mogelijkheden bespreken voor een training op maat? Stuur dan een e-mail naar [email protected].